Webbyt.com
Kodulehe kavandid
Webbyt
Tehtud tööd
Webbyt
Hinnakiri
   
Webbyt
Proovi 14 päeva tasuta
Webbyt
 
Kontakt
Webbyt Eesti Webbyt
 

Kodulehe tegemine Webbytiga on imelihtne.
Hea lahendus väikeäridele ja e-poodidele.Kasutustingimused

 
Webbyt
 

1. Mõisted

 1. Käesolevad teenuse kasutamise tingimused reguleerivad teenuse osutaja, OK Interactive OÜ (registrikoodiga 10642358 ning asukohaga Telliskivi tn 60/2, Tallinn, Eesti, edaspidi «Teenusepakkuja») ja teenuse kasutaja, s.o teie (edaspidi «Klient») vahelisi õigussuhteid, mis tulenevad Kliendile teenuse osutamisest Teenusepakkuja poolt.
 2. Kliendi all mõistetakse Teid ehk inimest, kes on end selle Lepinguga sidunud (täpsustatud allpool) ja kellele Teenusepakkuja on andnud, vastavalt Lepingule, loa Teenuse kasutamiseks Lepingu järgi.
 3. Lepingu all mõistetakse käesolevat kokkulepet teenuse kasutamise tingimuste osas Teenusepakkuja ja Kliendi vahel.
 4. Teenuse all mõistetakse veebitööriista Webbyt (www.webbyt.com), mis võimaldab luua ning edaspidi hallata oma kodulehte koos kvaliteetse kujunduse, veebiruumi ning meiliteenusega oma domeeni peal.
 5. Kliendi Konto all mõistetakse kontot, mis luuakse Kliendile Teenuse kasutamiseks pärast Kliendi nõustumist Lepinguga.
 6. Sisu all mõistetakse informatsiooni, mis on kättesaadav Teenuse kaudu või Teenuse vahendusel (näiteks pildid, tekstid, andmefailid, arvutitarkvara, muusika- või muud audiofailid, videod jne).
 7. Teenusepakkuja Sisu all mõistetakse Sisu, mille Teenusepakkuja on Kliendile Teenuse vahendusel kättesaadavaks teinud.
 8. Kliendi Sisu all mõistetakse Sisu, mille Klient on tootnud või avaldanud Teenuse vahendusel. 


2. Kliendi kinnitused

 1. Klient kinnitab, et tal on kehtiv seaduslik alus (ja/või vajalik heakskiit ja nõusolek Kliendi seaduslikult või volitatud esindajalt) Lepingu sõlmimiseks ja seetõttu on Leping siduva iseloomuga Teenusepakkuja ning Kliendi vahel.
 2. Klient kinnitab, et informatsioon, mille ta on esitanud Teenuse kasutajaks registreerimise jaoks on tõene, korrektne ja ajakohane.
 3. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenuse vorm ja laad võivad aeg-ajalt muutuda ilma, et Teenusepakkuja Klienti sellest eelnevalt teavitaks, tulenevalt sellest, et Teenusepakkuja püsivalt uuendab ja täiustab Teenust. Ühtlasi, Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja võib Teenuse (või mõne Teenuse võimaluse) osutamise Kliendile lõpetada (alatiseks või ajutiselt) oma äranägemise järgi Klienti sellest eelnevalt teavitamata.
 4. Klient kinnitab ja nõustub, et kui Teenusepakkuja blokeerib Kliendi Kontole juurdepääsu, siis Kliendile võidakse takistada juurdepääsu ka Teenusele, vastava konto andmetele või failidele ning muule sisule, mis sisaldub Kliendi Kontol.
 5. Klient kinnitab ja nõustub, et kuigi Teenusepakkuja ei ole hetkel seadnud ülempiiri päringutele, mis saadetakse ning võetakse vastu Teenuse kaudu ega ka Kliendi käsutusse antud veebiruumi mahule, võib Teenusepakkuja sellised ülempiirid seada ükskõik mis hetkel Klienti sellest eelnevalt teavitamata.
 6. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkujal võib olla ala-, tütar- või partnerorganisatsioone üle maailma, kes Teenusepakkuja asemel pakuvad Kliendile Teenust (või osa sellest).
 7. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja võib Teenuse kaudu levitada erinevaid reklaammaterjale.
 8. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenust kasutades võib talle kättesaadav olla ka Sisu, mis on solvav, sündsusetu või vaieldav, mistõttu kasutab Klient Teenust oma vabal valikul ja riisikol.
 9. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenus võib sisaldada informatsiooni, mis on Teenusepakkuja poolt määratud konfidentsiaalseks ja Klient kohustub sellist informatsiooni mitte avaldama.
 10. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja omab kõiki Teenusega seotud intellektuaalse omandi õigusi, hoolimata sellest, kas need õigused on registreeritud või mitte.
 11. Käesolevaga nõustub Klient kasutama arvutisidet Teenusepakkujaga Lepingu ja teiste kokkulepete sõlmimiseks. Käesolevaga loobub Klient kõigist õigustest, mis tuginevad seadustele, kus nõutakse füüsilist (mitte-elektroonilist) allkirja.

3. Kliendi kohustused

 1. Klient võib kasutada teenust ainult selleks ettenähtud eesmärkidel mis on kirjeldatud käesolevas Lepingus. Klient ei tohi kasutada teenust illegaalsetel eesmärkidel.
 2. Klient kohustub hoidma täielikult salajas oma Kontoga seotud salasõna. Kui Klient tuvastab salasõna või Kliendi poolt volitamata Kliendi konto kasutamise, on klient koheselt kohustatud teavitama Teenusepakkujat saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@webbyt.com.
 3. Klient kohustub Teenust mitte kasutama (ega kasutamist proovima) muude liideste kaudu, kui selleks Teenusepakkuja poolt ettenähtud liidesed.
 4. Klient kohustub hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Teenust, sealhulgas Teenust pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Teenusega seotud.
 5. Klient ei tohi mingisugusel viisil ahistada, ähvardada, ära kasutada või kahjustada Teenusepakkujat või teisi Teenuse kasutajaid.
 6. Kui Klient soovib kasutada Teenust oma domeeniga, peab Klient liituma Webbyt tasulise teenusega. Klient võib kasutada nii enda domeene kui Webbyt kaudu ostetud domeene.
 7. Tasulise teenuse kasutamine:
 • Tasulise teenuse eest saab tasuda ka pangaülekandega. 
 • Kui Klient liitub tasulise teenusega, tasub ta koheselt ettemaksu valitud perioodiks.
 • Teenuse eest tasutakse ettemaksuna ning see tasu ei ole tagastatav. Teenusepakkuja ei tagasta ettemaksu mitte kunagi -- ei osaliselt kasutatud kuutasuna, ei paketi vahetusest või teenuse mittekasutamisest tuleneva tagasimakse või millegi muuna. Kõikide kasutajate võrdse kohtlemise huvides erandeid ei tehta.
 • Kõik hinnad on esitatud ilma täiendavate maksudeta mis tulenevad seadustest, juhul kui ei ole märgitud teisiti. Klient vastutab kõikide selliste seadustest tulenevate maksude tasumise eest.
 • Ettemakstud tasulise konto perioodi lõppedes konto suletakse ning kaotab kõik tasulise konto privileegid. Kliendil on alati võimalus tasulise konto perioodi pikendada täiendava ettemaksuga.
 • Tasulise konto sulgemine võib endaga kaasa tuua andmete kadumise, võimaluste või mahutavuse vähenemise Kliendi kontol. Teenusepakkuja ei kanna selliste kadude eest vastutust.

4. Sisu

 1. Teenusepakkuja Sisu on autoriõigustega kaitstud. Klient ei tohi kopeerida, jagada, muuta, rentida, üürida, laenata, müüa, jagada, luua tuletatud töid, dekompileerida või teistmoodi välja võtta Teenuse lähtekoodi või osa sellest, ilma autoriõiguse omaniku vastava loata.
 2. Klient nõustub ja kinnitab, et Kliendi Sisu eest vastutab ainuisikuliselt ta ise. Teenusepakkuja ei ole Kliendi Sisu eest mingil moel vastutav.
 3. Kui Klient loob, edastab, kuvab või muudab mõnel teisel viisil Sisu kättesaadavaks, peavad tal olema selleks kõik õigused, sealhulgas autorõigused, kaubamärkide kasutusõigused. Klient kohustab täitma ja austama teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi.
 4. Klient kohustab mitte kasutama kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid jne. sellisel kujul, mis tõenäoliselt või kavatsetult loovad temast mulje kui selliste märkide, nimede või logode tegelikust omanikust või valdajast.
 5. Klient kohustab mitte looma, edastama, kuvama või mõnel muul viisil kättesaadavaks muutma Sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, solvav, ahistav, piinav, laimav, labane, ropp, teise privaatsusesse tungiv, või vastik (sealhulgas viirused ja teised kahjulikud koodijupid).
 6. Teenusepakkujal on õigus vaadata üle, kritiseerida, märgistada, filtreerida, muuta, keelduda avaldamast või eemaldada Kliendi Sisu või osa sellest või kustutada Kliendi Konto kui Klient ei ole täitnud Lepingut, või kui Kliendi Konto või mingi osa Sisust näib Teenusepakkujale kohatu.
 7. Teenusepakkuja võimaldab Kliendil linkida Sisule, mis on majutatud kolmanda osapoole veebilehtedel. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja ei kanna vastutust sellise imporditud Sisu eest (sealhulgas juhul, kui see imporditud Sisu muutub kättesaamatuks või eemaldatakse kolmanda osapoole poolt). 


5. Teenuse kasutusõigus

 1. Teenusepakkuja annab Kliendile õiguse teenust kasutada. Kasutusõigus on isiklik, mitte edasiantav ning mitte eksklusiivne (Litsents).
 2. Klient ei tohi oma Lepingust tulenevaid õigusi anda üle kolmandatale osapooltele.
 3. Litsents on väljastatud ainsa eesmärgiga võimaldada Kliendil kasutada, nautida ning kasu saada Teenusest nii, nagu on Teenusepakkuja poolt ette nähtud, viisil, mida võimaldab Leping ning mis on kättesaadavaks tehtud Teenusepakkuja poolt.


6. Kliendi sisu kasutusõigus

 1. Klient säilitab autoriõigused ja muud õigused, mida ta oma Sisu suhtes omab.
 2. Klient annab Teenusepakkujale tagasivõtmatu, ülemaailmse, tasuta mitte-eksklusiivse kasutusõiguse Kliendi Sisu reprodutseerimiseks, kohandamiseks, muutmiseks, tõlkimiseks, publitseerimiseks, avalikuks väljapanekuks, kuvamiseks ja jagamiseks eesmärgiga Teenust edendada ja turundada.
 3. Klient nõustub ja kinnitab, et Teenuse pakkumise ajal võib Teenusepakkuja Kliendi Sisu edastada või jagada erinevatele avalikele võrkudele ning meediale, ja selle protsessi käigus võib Teenusepakkuja Kliendi Sisu muuta juhul, kui see on vajalik tehniliste nõudmiste, seadmete, teiste teenuste või meedia tingimuste täitmiseks.
 4. Klient nõustub ja kinnitab, et Klient omab kõiki vajalikke õigusi oma Sisu osas, andmaks õiguse eelmainitud loa väljastamiseks.


7. Kahjutasu

 1. Klient nõustub ja kinnitab, et ta on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav oma Sisu ning oma Kontol tehtavate toimingute eest. Klient nõustub ja kinnitab, et on on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav Lepingu rikkumise eest.
 2. Klient peab hüvitama täies ulatuses Teenusepakkujale, tema juhatajatele, töötajatele, agentidele, tarnijatele Lepingu rikkumise ja/või oma Kontol toimuvaga tekitatud kahju (nõuded, kohustused, kahjud, kulutused, kahjustused ja sellest tulenevad kulutused, sealhulgas teenustasu õigusabi eest). 


8. Maksed

 1. Osad Teenuse võimalustest on tasulised (Tasuline Teenus), välja arvatud prooviperiood.
 2. Kui Klient otsustab Tasulise Teenuse võimalused tellida, kohustub ta tasuma kõik kohalduvad teenustasud. Teenusepakkuja jätab endale õiguse igal ajal teenustasude hindu muuta, Klienti eelnevalt teavitamata.


9. Lepingu lõpetamine

 1. Leping on sõlmitud määramata ajaks.
 2. Kliendil on õigus Leping ette teatamata lõpetada sellest Teenusepakkujat kirja teel teavitades.
 3. Teenusepakkuja võib igal hetkel Lepingu koheselt lõpetada, kui
 • Klient on Lepingut rikkunud (või on käitunud viisil, mis selgelt näitab, et ta ei kavatse või ei ole võimeline Lepingut täitma; või
 • vajadus selle järgi tuleneb seadusest (nt kui Teenus või selle osa osutub seadusega vastuolus olevaks); või
 • Teenusepakkuja partner, kellega koos Teenust pakuti, on Teenusepakkujaga koostöö lõpetanud; või
 • Teenusepakkuja ei paku enam Teenust riigis, mille resident Klient on või mille kaudu Klient Teenust kasutab; või
 • Teenuse pakkumine pole Teenusepakkuja hinnangul enam äriliselt mõistlik.

    4. Lepingu lõppedes muutub Lepingust tulenev Teenuse kasutamise õigus koheselt kehtetuks.


10. Lahtiütlemine

 1. Teenust pakutatakse "nagu on" vormis ning Teenusepakkuja ei anna Kliendile Teenusega seoses mingeid garantiisid.
 2. Muuhulgas ei garanteeri Teenusepakkuja Kliendile, et:
 • Teenuse kasutamine vastab Kliendi nõudmistele ja vajadustele;
 • Teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu;
 • Kliendi omandatud info, mis tuleneb Teenuse kasutamisest, on täpne, korrektne, usaldusväärne ning ajakohane;
 • vead Teenuse funktsionaalsuses saavad parandatud;

3.  Teenusele ei kohaldu ükski garantii (muuhulgas rahuldavale kvaliteedile, otstarbekohasusele või kirjeldusele vastavusele), mida selgesõnaliselt Lepingu tingimustes ei sisaldu

4. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ees ei otseste ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas kasumi-, andme-, goodwill'i või mainekahju), mis võivad tuleneda Kliendi seotusest Teenusega sealhulgas kahjude eest, mis tulenevad

 • muudatustest, mille Teenusepakkuja on Teenusesse sisse viinud;
 • Teenuse lühiajalisest või pikemaajalisest katkestusest;
 • Kliendi sisu kustutamisest, rikkumisest või salvestamise tõrgetest;
 • Kliendi suutmatusest edastada Teenusepakkujale adekvaatset infot Konto kohta;
 • Kliendi hooletusest parooli või Konto detailide salajas hoidmisel;

5. Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mida seadusest tulenevalt ei saa välistada või piirata.


11. Lepingu muutmine

 1. Teenusepakkujal on õigus Lepingut igal ajal ühepoolselt muuta. Lepingu uuendatud versioon tehakse Teenusepakkuja poolt kättesaadavaks Teenuse veebilehel. Klient nõustub, et jälgib Teenuse veebilehte, et end viimaste Lepingu muudatustega kursis hoida.
 2. Klient ja Teenusepakkuja lepivad kokku ning Klient kinnitab ja nõustub, et kui ta kasutab Teenust pärast Lepingu ühepoolset muutmist, siis ta kinnitab sellega Lepingu muudatused. Kui muudetud Leping ei ole Kliendi poolt aktsepteeritav, peab ta koheselt Teenuse kasutamise lõpetama.


12. Muud tingimused

 1. Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele või Sisule. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede või Sisu eest. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja ei ole vastutav väliste veebilehtede ega sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.
 2. Teenuse kasutamiseks võib kliendil olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused. Leping ei mõjuta Kliendi suhet selliste kolmandate isikutega.
 3. Klient nõustub, et Teenusepakkuja võib Kliendile edastada Teenuse kohta teateid (sh ka Lepingut puudutavaid) e-maili või tavalise posti teel.
 4. Kui Teenusepakkuja ei rakenda Lepingust või seadusest tulenevaid õigusi, ei tähenda see õiguste loovutamist ning ta võib neid õigusi jätkuvalt igal ajal rakendada.
 5. Kui Lepingu mõni säte tunnistatakse kohtus kehtetuks, eemaldatakse see Lepingust mõjutamata teisi Lepingusätteid.


13. Lõppsätted

 1. Leping sätestab kogu kokkuleppe Kliendi ning Teenusepakkuja vahel Teenuse kasutamiseks, ning asendab täielikult kõik eelnevalt sõlmitud kokkulepped, mis puudutavad Teenuse osutamist Kliendile Teenusepakkuja poolt.
 2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 3. Juhul kui Leping tõlgitakse teistesse keeltesse peale eesti keele ning esineb erinevusi tõlgitud versiooni ning eesti keelse variandi vahel, kohaldatakse eesti keelset versiooni.
 4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahenduseni ei jõuta, pöörduvad pooled vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

 


  Proovi 14 päeva tasuta
Webbyt Kasutustingimused
Webbyt
Webbyt Turvalisus / Privaatsus